စီမံကိန်းဖျေါပွခကျြ

ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုခွဲစိတ်မှု
ခံစားမှုပြီးနောက်သို့မဟုတ်စဉ်အတွင်းအထူးအပိုဆောင်းကုသမှုအချို့ပြုလုပ်သည်။ ဥပမာ - ကော်ကော်ကျောထောက်နောက်ခံ၊ ပုံနှိပ်ခြင်း၊