စီမံကိန်းဖျေါပွခကျြ

ဥယျာဉ်အိတ်များခံစားခဲ့ရသည်

အဓိကပစ္စည်းအဖြစ်ခံစားမှုကို အသုံးပြု၍ အပြီးသတ်ထုတ်ကုန်များ၊ ရက်ကန်းသားမဟုတ်သောနည်းပညာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်၊ သားရေနှင့်ပတ္တူစသည့်ပစ္စည်းများဖြင့်ပြီးမြောက်သည်။